Pastor Christian Mölk | KD vill ta bort kyrkans rätt att viga

VigselNormalt sett brukar jag som pastor inte blanda mig i politik nämnvärt, eftersom jag anser att kyrka och stat ska hållas isär i så stor utsträckning som det går. Men ibland hamnar man i skärningspunkten, som i detta fall angående pastorers och prästers rätt att viga i juridisk mening.

Bilden till höger är från min första vigsel och speglar  min spontana reaktion när jag läste att KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor vill ta ifrån mig min vigselrätt, enligt följande citat i tidningen QX:

”Jag som politiker ska inte berätta för präster hur de ska tolka sin bibel. Jag tycker inte att kyrkan ska ha rätt att viga överhuvudtaget. Det är en myndighetsutövning som borde ligga på staten och därefter kan man välja att rama in sitt giftermål med en religiös ceremoni.”

Ebba verkar alltså vilja dela upp vigseln i två delar, en juridisk och en religiös. Jag anser att detta är en felaktig uppdelning som förminskar betydelsen av det bibliska äktenskapet. När Gud instiftade äktenskapet (ja, det var Gud som instiftade äktenskapet, inte staten) gjorde han det som mer än bara en religiös ceremoni, han befallde även att mannen ska ”lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.”. Att göra detta är att flytta ihop och börja dela sitt nya liv tillsammans. Detta bör givetvis omgärdas av samhällets skyddande lagar och inte bara av en religiös ceremoni. Och så har det ju varit i alla tider. När två personer ingår äktenskap så är det något mer än bara en religiös ceremoni.

Bakgrunden till att många präster och pastorer inte vill viga homosexuella är att man anser att det går emot Bibelns definition av vad ett äktenskap är (1Mos 1:27, 1Mos 2:24, Matt 19:4). Även Aftonbladet har intervjuat Ebba och lyfter fram att ”KD ska bli ett hbtq-parti”. Det verkar alltså som att KD med Ebba som partiledare håller på att göra en omsvängning som riskerar stöta bort KD:s kärnväljare och grundare; Pingströrelsen.

När vigselrätten diskuterades inom frikyrkan för ett antal år sedan, valde de två samfunden Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen två olika vägar som kan vara intressanta att jämföra. EFK valde att avsäga sig sin juridiska vigselrätt helt, medan Pingst valde att ta beslut om att pingstpastorer endast får viga en man och en kvinna::

EFK bör sträva efter en principiellt korrekt uppdelning mellan statens och kyrkans ansvar. Vi bör på så sätt tydliggöra vårt arv av just frikyrklighet. Här måste vi gå före och visa hur en fri kyrka agerar i ett samhälle som bör präglas av jämlikhet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Vi måste markera att vi som kyrkosamfund inte vill ha någon privilegierad ställning i dagens samhälle.”

Pingströrelsens vigselnämnd har tagit ett motsatt beslut och meddelat rörelsens församlingar och pastorer att de som innehar vigselrätt genom nämnden endast kan förrätta vigslar mellan en man och en kvinna. Vi menar att detta beslut är väl grundat och motiverat. Samhället ska förhindra diskriminering av människor oavsett om det handlar om diskriminering p.g.a. etnisk härkomst, kön, religion eller sexuell läggning. Men att betrakta äktenskapet mellan man och kvinna som unikt kan knappast vara diskriminerande. Denna relation är unik eftersom den är den enda som kan vara fruktsam. Och för oss som kristen rörelse är det avgörande skälet hur Bibeln definierar äktenskapet. Definitionen av äktenskapet som en förening mellan man och kvinna menar vi är djupt grundad i de bibliska texterna. Vår rörelses pastorer kan inte utföra handlingar som går utöver det mandat som vi uppfattar att bibeltexten ger oss.”

Enligt min åsikt gjorde EFK en historisk miss som avsade sig vigselrätten. Jag tycker Pingst gjorde helt rätt som stod upp för att det bibliska äktenskapet är mellan man och kvinna och att den kyrkliga vigseln är mer än bara en religiös ceremoni. Om pastorer och präster bara skulle få utföra den religiösa delen av äktenskapet förminskar vi äktenskapets betydelse. Man kan liksom inte skilja på den andliga aspekten av äktenskapet och den juridiska eftersom de tillsammans bildar själva definitionen av vad ett äktenskap är.

Det är rätt att skilja på kyrka och stat, men det är inte rätt att skilja på det juridiska och det religiösa i äktenskapet. Pingst lyckades navigera rätt i denna fråga och behöll både den juridiska vigselrätten och den bibliska definitionen av äktenskapet.

Vilka tycker du har mest rätt i denna fråga; Ebba, EFK eller Pingst?

 

Tagged with →  
 • Anton Johnsson

  Ponera en plats där äktenskapet avskaffas. Det finns inget lagligt skydd för de ingår äktenskap i kykans regi. Är då äktenskapet förminskat och ihopkrympt? I så fall måste alla de som vägrade att ingå äktenskap i statskyrkan, för att istället gifta sig inofficiellt i sin friförsamling varit helt fel ute (sent 1800-tal). Eller de som, som brukligt var fram till 50-talet, först gifte sig civilt och sedan i sin församling. Förminskade de äkenskapet? (EFK:s postion är den historiskt frikyrkliga). Varför detta beroende av staten och statens välsignelse?

  Som jag ser det är äktenskapet först och främst en form av lärjungaskap. Det är alltså först och främst kyrkans, den troendes gemenskapens, ansvar att skydda och värna äktenskapet bland de som ingår det. Om staten vill ge ett visst lagligt stöd, fine. Det är bra. Men äktenskapet är inte beroende av statens välsignelse. Det är beroende av de troendes gemenskap som hjälper paret att hålla ut med böner och kärlekens band. Det förstod frikyrkan förut.

 • Tack för din kommentar Anton! Jag är inte helt säker på att jag i detalj har helt rätt, så jag uppskattar andra perspektiv :)

  1) Jag anser inte att tidigare frikyrkliga nödvändigtvis varit fel ute. Är man i en situation av förföljelse eller andra knepiga omständigheter så måste man såklart anpassa sig. Men idag när vi har möjlighet att frikyrkligt viga så anser jag det vara den bästa återspeglingen av vad det bibliska äktenskapet är för något.

  2) Jag anser inte att man ska vara beroende av statens välsignelser, men jag ser det från ett annat perspektiv. Jag anser att äktenskapet har mer än bara en religiös aspekt, det har också en samhällelig aspekt. Det är inte bara i Guds ögon som man blir gift, utan även i samhällets ögon (därav alla vittnen på bröllopet). I samband med denna samhälleliga aspekt är det givetvis väldigt bra med skyddande juridik som bekräftar att man nu har blivit en familj istället för två individer. Så det är alltså inte i första hand statens välsignelser jag är ute efter, utan ett bekräftande från samhället att äktenskapet är ingått.

 • Anton Johnsson

  Tack för svar!

  Jag tänkte på tvåan. Jag måste säga att jag inte riktigt ser det här med ”samhällets fortbestånd” särskilt starkt i Bibeln. Om man inte med samhället menar de troendes gemenskap (Israel, kyrkan). Hjälp mig att se det.

  Förutsätter inte samhällets bekräftande av äktenskapet en ”Christendom” som gått förlorad, nu när vi lever i missionstider? Bekräftar samhället samma sak, dvs förstår det äktenskap på samma sätt, som den kristna församlingen? Nu förtiden är väl seriell monogami och giftermål som ett sätt att rädda en haltande relation det mest vanliga, medan kristna ser det som ett livslångt förbund inför Gud och församlingen. Om de bekräftar, bekräftar de samma sak?

 • I själva äktenskaps-bibelordet står: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.”

  Här ser vi att en aspekt av äktenskapet är att man lämnar sina föräldrar och bildar en ny familj med sin respektive. Det är ju så det mänskliga samhället alltid varit uppbyggt. Som exempel så ville ju även det romerska samhället att Josef och Maria skulle skattskriva sig tillsammans.

  Jag vet inte varför du anger citat-tecken runt ”samhällets fortbestånd”? Jag har inte använt ordet ”fortbestånd” mig veterligen.

  Jag anser inte att samhällets bekräftande av äktenskapet förutsätter en ”Christendom”. Om jag skulle gifta mig utomlands, oavsett vilket land och oavsett om landet har en kristen historia eller inte, så skulle jag vilja att samhället på något sätt bekräftade att jag och frugan hör ihop. Mig veterligen är alla samhällen uppbyggda på detta sätt. Äktenskapet är alltså mer än bara en religiös ceremoni.

  Du har helt rätt i att vårt svenska samhälles syn på äktenskapet skiljer sig en aning från den bibliska definitionen av äktenskapet. Men därför är det ju så viktigt att vi kristna fortsätter kämpa för det äktenskap som Gud instiftade.

 • Anton Johnsson

  Det är citatecken eftersom det är ett citat från den gamla formuleringen i Ord om äktenskapet som man läser i alla vigslars inledning. Ingen pik.

  Okej, då vet jag lite mer hur du tänker. Tack!
  Jag är inte helt övertygad dock. Sen är det ju intressant vad som läggs i ordet religiös ceremoni. Hur kan det bara vara en ”religiös ceremoni” när det är ett lärjungaskap som omsluter hela livet.

 • Ett bibliskt äktenskap innehåller ju flera aspekter, tex att man lämnar sina föräldrar, att man flyttar ihop med varandra, sex, Guds välsignelse, osv. Med ”religiös ceremoni” menar jag den andliga aspekten av vigseln, dvs. att Gud välsignar äktenskapet.

  Jag vill absolut inte värdera eller nedvärdera de olika aspekterna av äktenskapet, alla är viktiga. Men min poäng med blogginlägget är att äktenskapet inte bara är en religiös ceremoni utan även innebär att man blir en ny familj i samhällets ögon. I ett samhälle med ett utvecklat lagsystem bör denna nya familj givetvis även bekräftas juridiskt. Detta är ju inget konstigt utan allmänt accepterat i de allra flesta samhällen.

  Därför är det enligt min uppfattning ett misstag av EFK att avsäga sig den juridiska aspekten av vigseln eftersom detta riskerar förminska det bibliska äktenskapet.

 • Anton Johnsson

  ”I ett samhälle med ett utvecklat lagsystem bör denna nya familj givetvis även bekräftas juridiskt”

  Men då är det alltså ändå i praktiken statens välsignelse som det beror på och som är konstitutivt för den samhälliga delen av äktenskapet. Annars skulle man ju kunna tänka sig att ett samhälligt erkännande skulle kunna bestå i att människor erkänner att ni ingår i en speciell relation, jurudik förutan. Ungefär som samhället skulle erkänna en döpt som döpt, trots att det inte juridiskt ändrar statusen.

  Missförstå mig inte, jag tycker att det är bra attt staten legitimerar äktenskap jurudiskt, men det är inte ett konsitutivt element för ett riktigt bibliskt äktenskap.

  Historiska felval enligt min mening: Lewi Pethrus grundar parti, Lewi Pethrus vill använda Svenska kyrkan som ett instrument för att lära människor kristendom. För mig känns det som om allt detta förde in ett främmande stråk av ”Christendom” i pingströrelsen.

 • Nej, det bibliska äktenskapet är givetvis inte beroende av staten. Men samtidigt vore det ju konstigt om äktenskapet inte blev juridiskt giltigt i det samhälle man levde i.

  Vi verkar vara överens om att det är ”bra” att staten legitimerar äktenskapet juridiskt, men att det ändå inte nödvändigtvis är ett ”konstitutivt element” för ett riktigt bibliskt äktenskap.

  Så frågan är ju vad vi inte är överens om? :)

  Jag anser att det är bra att pastorer kan utföra hela vigseln (alltså även den juridiska delen), om den möjligheten finns, eftersom i vårt samhälle har den juridiska delen onekligen blivit ett konstitutivt element för äktenskapet. Här gissar jag att du är av annan åsikt?

  Dock förstår jag inte riktigt din återkoppling till Christendom? Oavsett vilken religion ett samhälle har haft historiskt, så är det ju viktigt att äktenskapet bekräftas av samhället runtomkring. Om jag hade gift mig i ett hinduiskt land hade jag ju velat att äktenskapet bekräftades av samhället juridiskt sett.

 • Eftersom vi nog är överens om att det bibliska äktenskapet kan skilja sig något från den samhälleliga definitionen av äktenskapet, oavsett vilket samhälle eller land vi lever i, så skulle jag vilja tillägga en sak.

  I den bästa av världar så accepterar staten och samhället det bibliska äktenskapet och låter oss i församlingen sköta hela vigseln, inklusive den juridiska delen. I Sverige så har vi ju än så länge denna möjlighet.

  Det är därför jag menar att EFK gjorde en historisk miss som avsade sig denna möjlighet, istället för att som Pingst, stå upp för det bibliska äktenskapet och ändå få behålla sin vigselrätt.

 • Anton Johnsson

  Christendomkopplingen är denna: när pingströrelsen trodde att de var tvungna att härska/ använda SvK förvärdsligade man kyrkan. Istället för att tro att det gemensamma livet och tron var sprängstoff, börjar man tro att lagstiftning och kristendom von oben är lösningen. Istället för att lita på att Gud har historien i sin hand började man tro att vi måste stå upp för och lagstifta fram kristna värderingar för att rädda Sverige. Fokus skjuts från församlingen och äktenskap som ett lärjungaskap som är gemenskapens intresse till att försöka få staten att vara i enlighet med kristna värderingar. Att avsäga sig rätten har för EFK blivit ett sätt att reflektera mer om vad äktenskapet är.

  Men även; många kristna ledare verkar vara nostalgiska efter något sorts enhetssamhälle där alla har kristna värderingar och vill återinföra det på något sätt. Those days are gone. Bli missionär

  Juridiskt tror jag pingströrelsen har satt sig i en rävsax som Ebba försöker rädda er från. Hur kan man som statlig ämbetsman förvägra vissa dessa statliga tjänster? Äktenskapsbalken är könsneutral, att vägra viga två av samma kön är därför mot lagen, diskriminering. Det ögonblick ett homosexuellt par får sig att försöka gifta sig i en Pingstkyrka och sedan går till tidningen om de inte får så kommer opinionen bli så stark och det juridiska försvaret så svagt att inga undantag kommer tillåtas.

  Det är bara att inse. Samhället har inte samma definition av vad ett äktenskap är, de tänker inte lika om äktenskap. Staten gör det inte heller. Det är skönt att inte vara ämbetsman utan få vara hur kristen som helst!

 • Jag håller, som du säkert förstår, inte riktigt med om din verklighetsbeskrivning :)

  Som jag ser det så har vi i Pingst en möjlighet att viga folk enligt den bibliska definitionen av ett äktenskap. Det är väldigt sällan vi vägrar någon detta.

  Om vi nu har denna möjlighet, varför då avsäga oss den, såsom EFK gjorde? Staten tvingar oss ju inte att viga någon.

 • Anton Johnsson

  ”Det är väldigt sällan vi vägrar någon detta.”
  Men ni skulle göra detta om det behövdes? Det var min poäng.

  Den bibliska definitionen av äktenskap kräver de troendes gemenskap. Det är en församlingsfråga. Jag är tveksam till att viga någon som inte har en kristen gemenskap som kan stötta. Det är betydligt mer bibliskt än att det skyddas av staten. Det är konstitutivt!

  Pga att kyrkan inte är tjänstemän åt staten. Kyrkan är fri från staten, alltså av samma anledning till att vi inte borde sköta skattskrivning.

 • ”Men ni skulle göra detta om det behövdes?”

  Eftersom samkönade vigslar inte är bibliska så kan vi ju heller inte viga samkönade. Därför kan vi inte vägra, eftersom det inte ens ingår i vår myndighetsutövning.

  ”Pga att kyrkan inte är tjänstemän åt staten. Kyrkan är fri från staten, alltså av samma anledning till att vi inte borde sköta skattskrivning.”

  Jag tycker inte man kan jämföra skattskrivning med äktenskap, eftersom äktenskapet är instiftat av Gud, inte staten. Så länge som staten tycker det är okej att vi pingstpastorer viger enligt den bibliska synen på äktenskapet tycker jag vi ska ta till vara på den möjligheten eftersom det bekräftar den bibliska synen på att äktenskapet är mer än bara en religiös ceremoni, något som för övrigt de allra flesta inom även EFK anser, eftersom de som gifter sig kyrkligt även går till staten för att få sitt äktenskap juridiskt giltigt.

  Om vi nu ska jämföra Pingst och EFK vad gäller frihet från staten, så är ju vi inom Pingst mer fria från staten än EFK eftersom vi inte utöver den kyrkliga vigseln måste gå till staten och låta även dem utföra en vigsel till.

 • Anton Johnsson

  Problemet är tjänstemannaskapet. Vigselrätten är i praktiken att gå in i statens tjänst. Det är en skillnad mellan att vara underställd staten, á la Rom 13, och att vara statens förlängda arm. Jag är inte ute efter frihet från staten, jag är ute efter att kyrkan ska få vara sin egen politik och inte försöka göra om staten till de som håller i lärjungaskapandet

  Jag fattar fortfarande inte samhällsgrejen för att vara ärlig. Om jag tänker rent historiskt verkar det mer som att staten tog något som hör till livet, Gud och samhället och gjorde att man fick ensamrätt på det. Vissa av dess lagskydd som det för med sig är bra, och något som kristna med fördel kan/bör använda sig av. Men att man får ett tjänstemannaskap delegerat av staten gör ju inget till eller från, möjligen gör det kyrkan mer konstantinsk.

  Jag tänker att den historiska och nuvarande annorlundaskapet när det kommer till hur äktenskap förättas snarare har stärkt reflektionen om vad kyrkan menar med äktenskap snarare än försvagat den.

  Dessutom tror jag att juridiskt sätt, som sagt, att lösningen är omöjlig i längden

 • Jag tror att vi har olika synsätt och därför kommer fram till olika ställningstaganden. Vi kanske får nöja oss med att inte vara överens :)

 • Anton Johnsson

  Det var ett intressant samtal :)

 • Indeed.

 • Grace Ziqver Xavier

  Hej!
  Angående stat o kyrka och att det är delad tycker jag är bra.
  Varför?
  Min erfarenhet efter att ha bort i Brasilien.
  Visserligen är de katoliker men det positiva är att staten kan inte lägga sig i kyrkan på samma sätt som staten gör här i Sverige.
  Visst kommer det att kosta vigselrätten.
  Men alla som tror vet att det är instiftad av Gud.
  Idag i Sverige så måste kyrkorna vara HBT vänliga. Om en präst så som det var på Kalla Fakta (tror jag det var) ber för en som söker bot för sin homosexuella livsstil. Så hängs ju prästen ut. Och varför ? Jo alla bidrag som kyrkan får från staten är ju bara ett sätt för hela HBT samt HBTQ rörelsen att få ökad makt i kyrkan o dess olika samfund i landet. Och tyvärr så har de ju lyckats. Ja det finns hbtq församlingar i Brasilien också. Men som präst eller pastor så kan man välja själv. Vi här i Sverige är så naiva att tro att staten ska stå för allt även när det gäller att representera den kristna tron o bära dess bördor. Men den får man bära själv tillsammans med den församling man väljer att ingå i.
  Snart kommer också pedofiler att få ta sin platts som ett alldeles eget folk så som övriga HBTQ världen. Så staten är totalt ointresserad av allt som rör Kristendommen. Den är antikristlig och vi har inget gott att hämta av den. Och därför ser jag det som posetivt att kyrka o stat inte tillhör varandra.

 • Tack för din kommentar utifrån ditt brasilianska perspektiv.

  Dock måste jag nog upplysa dig om att du har fel i ditt påstående om att en kyrka i Sverige måste vara HBTQ-vänlig. Det påståendet stämmer inte. Exempelvis viger Pingstkyrkan bara man och kvinna och vår teologi om homosexualitet har Bibeln som grund.

 • Xavier

  Jo jag vet detta att pingstkyrkan bara viger man o kvinna. För tillfället är det så. Men det fins HBT människor innom pingst också. Och i USA så har de fått bra med inflytande i vissa pingst församlingar. Vad är det som säger att de inte håller på att söka samma inflytande här i Sverige?
  Så som jag ser så kommer denna utvecklingen att eskalera. Även människor som säger att de tror kommer att sysselsätta sig med diverse lustar m m.
  Det är ju bara att läsa Bibeln. Och kolla på Israel idag ta Tel Aviv som ett exempel. Det är ju ett land i avfall och då är det inte bara HBT/HBTQ liberalismen som flödar. En rabbin som jag lyssnade på han sa att Israel är det land med högst abort tal i världen.
  Och även Jesus har varnat oss om hur ego vi kommer att bli. Jag tror att han talade om de som kallar sig för frälsta. Världens barn lever ju som dom gör.De är hedningar. Men mycket av det avfallet vi ser i världen kommer att välla in i kyrkorna.

 • Du känns väldigt negativ och pessimistisk? Om det nu är bra inom Pingst i Sverige idag, borde vi då inte kämpa för att behålla det så istället för att vara pessimistiska inför framtiden?

 • Xavier

  Hej Christian!

  Jag är inte negativ och pessimistisk, utan realistisk.
  Och jag är en väldig positiv människa.
  Ja det klart att vi ska kämpa, men jag ser tyvärr och det är inte bara jag som gör detta, att förändringens vindar blåser i alla kyrkor och samfund.
  Kärleken ska kallna och det handlar om oss som kallas för Guds barn och inte världens barn. Det är många inom pingst som tyvärr lever med varandra utan att vara gifta och då hjälper det inte att säga till Jesus att man endast vigde man och kvinna.Och tyvärr många som gifter om sig fast de varit gifta tidigare. Nu pratar jag om de som kallas för Guds barn och som går i kyrkan inte de som tillhör världen. Gud gör ingen skillnad på synd. Jag blev frälst för 20 år sedan och mycket har hänt och tyvärr inte till det bättre det har skett ett avfall även inom pingst tyvärr.
  Och avfallet börjar med dem som är i ledarposition.
  Exempel när pastorer och äldste tillhör slutna sällskap dvs ordnar, ja det finns sådana pingst församlingar tyvärr.
  Jag är väldigt positiv och förväntans full på Jesus återkomst. Men utvecklingen i våra kyrkor runt om i landet är tyvärr inte optimistisk.
  Däremot så har jag mött många fina härliga systrar och bröder genom åren, som kommer från blandade församlingar och det är ju faktiskt Guds Ande som förenar oss. :)

 • Realist tycker jag är en bra inställning till det mesta! :)

  Det finns mycket att kritisera i våra församlingar, men det viktiga är att man också gör någonting konkret åt det, för annars blir man bara en skrällande cymbal.

  Låt oss vara överens om att engagera oss och verka konkret för en positiv utveckling i de församlingar som ännu inte har avfallit :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.