Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om tidstecken?

BibelsamtalTidstecken är de händelser som signalerar att en ny tid är nära förestående. I samband med Jesu födelse var exempelvis jungfrufödseln och stjärnan som visade de vise männen vägen till Jesus ett tidstecken. Några av de tidstecken som, ju frekventare de blir, signalerar Jesu återkomst är falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet, global mission och ”förödelsens styggelse”.

Bibelord

14 Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14)

1 Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken.” Och han lämnade dem och gick sin väg.” (Matt 16:1–4)

1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: ”Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.” När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. 15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. 32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. 34 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. 36 Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. 42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 44 Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 47 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger. 48 Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, 50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det, 51 och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.” (Matt 24)

När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.”” (Apg 1:6–11)

Samtalsfrågor

 1. Vilka av de tidstecken Jesus nämner stämmer överens med vår tid?
 2. Vad är syftet med tidstecken?
 3. Går det eller går det inte att veta när Jesus kommer tillbaka?
 4. Vad ska vi kristna göra i väntan på Jesu återkomst?

Fler intressanta bibelord

1 Tess 5:1–2, Luk 12:54–56

 • Stig Melin

  Christian!
  Ett av de starkaste tecknet på att tiden håller på att rinna ut är väl Israel och deras återvändande till sitt gamla land. Det har ju många profeter förutsagt skall ske. När det sker framför våra ögon verkar det som om vi inte ser och förstår det. I varje fall får det inte den uppmärksamhet det förtjänar.

  Det skall dock hållas en Israelkonferens i Örnsköldsvik 13 – 16 november med kända förkunnare som ledare. Det är lite väl långt eljest skulle jag gärna åka dit. Jag har tagit del av några cd-skivor av KG Larsson som
  verkar ha mycket kunskap med i bagaget. Jag rekommenderar dem gärna. Finns på EldsflammansFörlag & Antikvar

  Nåväl, det bibelunderlag du pekade på räcker väl till för att väcka intresse för det som står för dörren.

  ”Man skall bli hatade av alla folk”, säger Jesus. Menar han att det är judarna som skall bli hatade av alla folk, folk är väl beteckningen på hedningar, väl. Det har väl besannats genom åren att judarna varit hatade, även om det spillts över till hedningar också.

  I vers 20 förefaller tiden för flykt vara obestämd. Det kan bli på sabbaten eller vintern. Det tyder på en utsträckt tid.

  I 1 Thess beskrivs hans återkomst som en katastrof som vi inte kommer undan. Skall vi se det som en katastrof?

  Syftet med tidstecknet är väl att hjälpa oss att hålla oss vakna och
  stödja varandra samtidigt som vi varnar för den falskhet som kommer.

  Några strödda tankar om ett aktuellt ämne

  /Stig

 • Hej Stig!

  Du har helt rätt i att Israel ofta uppfattas som ett tidstecken, och det kan mycket väl vara så. Men om vi kikar i Bibeln så pratar inte Jesus någonting om det. Han beskriver en massa saker som ska hända i den sista tiden, men han nämner inte Israel. Det enda som kan tolkas som Israel i Jesus tal om den sista tiden är Matt 24:32-33:

  ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

  Just fikonträdet har ju ofta tolkats som Israel och det kan mycket väl vara så, men det kan knappast uppfattas som ”den sista tidens starkaste tidstecken” om Jesus inte ens är tydlig med vad han menar.

  Att det judiska folket fick återvända till sitt hemland var däremot ett starkt tidstecken i samband med den Babyloniska fångenskapen. Där ser vi nämligen att profetenerna Jeremia och Hesekiel profeterar att folket skall få återvända från Babylon:

  “Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.”(Jer 29:14)

  “Som en ljuvlig doft skall jag ta emot er, när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag skall bevisa mig helig bland er inför hednafolkens ögon.”(Hes 20:41)

  Dessa profetior handlar alltså inte först och främst om den sista tiden utan om den babyloniska fångenskapen drygt 500 år före Kristus. Dock finns det en möjlighet att dessa profetior ska ses i ett längre perspektiv och alltså ha någon slags dubbel betydelse. Men återigen, det är i så fall inte speciellt tydligt.

  Däremot finns det ett annat Bibelord från en av storprofeterna:

  “Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig. På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna. Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.”(Jes 11:10–12)

  Här profeterar Jesaja om den messianska eran då Gud kommer att samla det judiska folket från jordens fyra hörn. Men huruvida detta handlar om att det judiska folket kommer att få en ny stat igen eller om det handlar om att han ”församlar” det judiska folket så som han samlar alla troende i den messianska eran, dvs. i ”församlingar”, framgår inte riktigt tycker inte jag.

  Min poäng är alltså att det mycket väl kan vara så att staten Israel är ett tidstecken, men enligt min uppfattning är det svårt att kalla det för ”det starkaste tidstecknet”, åtminstone inte om man ska utgå från vad Bibeln självt säger i frågan. Jesus nämner istället en massa andra saker som vi ska hålla utkik efter såsom ”falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet, global mission och ”förödelsens styggelse””.

  Vill slutligen tillägga att dessa blogginlägg i kategorin ”Bibelsamtal” syftar till att använda som samtalsunderlag i typ hemgrupper och cellgrupper. De är alltså inte heltäckande utan mer skrivna utifrån ett samtalsperspektiv. Därför är det jättebra att du skriver kommentarer och lägger till Bibelord och samtalsfrågor! :)

 • Stig Melin

  Christian!

  Det är riktigt, Jesus var inte särskilt tydlig i mycket av det han sade, liknelserna var svåra, tom för hans lärjungar liksom de skriftlärde. Han hänvisade inte särskilt ofta till profeterna heller. Det betyder ju inte att profeternas budskap inte är intressanta för oss.

  Sven Reichmann har skrivit en bok, I väntan på Messias, där
  han menar att vi läser för lite i GT och därför inte är uppdaterade på det som händer – i dag.

  Jag tar upp en aspekt ur hans bok där han skriver om frälsningen som ju är lite annorlunda och kunde bilda underlag för studier i olika former.

  Den slutliga frälsningen

  Vi står här inför en helt annan syn på domen och den
  slutliga frälsningen än vi blivit vana vid. Klassisk teologi har alltid beskrivit den slutliga frälsningen som exklusiv, mera som på Noas tid.

  Rom 11 öppnar ett helt nytt perspektiv, större. Därför måste
  vi säkerställa tolkningen av detta, eftersom den tolkningen – liksom varje annan – kan vara ett misstag.

  Om kvarlevan skall tillåtas ha den innebörd som vi här kommit fram till måste vi kunna finna stöd för den föreslagna teologin i andra bibeltexter. Vi kan inte bygga en så omvälvande slutsats på en enda text även om den verkar entydig.

  När Paulus förklarar att hela Israel skall bli frälst
  tillfogar han ett ”som det står skrivet”, Rom 11:26. Det skall alltså stå i GT att hela Israel skall bli frälst vid de dödas uppståndelse. Står det så? Och varför har vi inte sett det förut?

  Har ersättningsteologin förblindat oss så totalt? Vi kan i
  alla händelser inte acceptera den lära om kvarlevan som vi nu funnit om vi inte finner tydliga stöd i GT.

  Men stöd finns och den viktigaste texten finner vi i slutet
  av Hesekiels bok. Hesekiel som var verksam i den första grupp av judar som fördes bort till Babylon under tidigt
  500-tal f. Kr. När hela katastrofen var ett faktum och Jerusalem hade förstörts och templet bränts ner – vilket i Hesekiels bok antyds i kap 33:21-33- fick Hesekiel en stor vision om Israels folks hela framtid ända till historiens slut.

  Denna vision utgör resten av Hesekiels bok, som alltså bör
  uppfattas som en sammanhängande profetia. Den är i tillämpliga delar synonym med den vision som över folkets historia fram till slutet som Mose gav strax före sin död (5 Mos 32)
  Om kvarlevan kan bli frälst på det sätt som beskrivs, kanske
  också andra profeters utsagor kan omvärderas? En intressant slutsats.

  /Stig

 • ”Det är riktigt, Jesus var inte särskilt tydlig i mycket av det han sade, liknelserna var svåra, tom för hans lärjungar liksom de skriftlärde.”

  Jag anser att man ska ställa ganska höga krav på att Bibellärare kan visa i Skriften att det man påstår stämmer överens med Bibeln. Det är därför som jag inte vill lyfta fram staten Israels bildande som ett ”starkt tidstecken”, för jag kan inte finna det på ett tydligt sätt i Bibeln. Det kan mycket väl vara så att staten Israels bildande 1948 är ett tidstecken, jag är öppen för det. Du får gärna visa mig de Bibelord som på ett tydligt sätt visar på detta.

  Själv anser jag att Matt 24:32-33 skulle kunna tolkas så, men det är samtidigt svårt att veta vad Jesus egentligen menar.

  Så dela gärna med dig av fler Bibelord så kan vi föra ett Bibelsamtal :)

 • Stig Melin

  Christian!

  Du skriver:

  ”Jag anser att man ska ställa ganska höga krav på att Bibellärare kan visa i Skriften att det man påstår
  stämmer överens med Bibeln.”

  Så är det naturligtvis, men det är tveksamt om det alltid varit så, ens i de ”fina rummen”.

  Jag har läst en del av Sven Reichmann och jag tycker att han varit noga med att skrift skall förklara
  skrift i alla sina böcker. Så även i det exempel jag gav i föregående inlägg om hans tolkning av Rom 11 som jag tyckte han får stöd för i bl.a. i Hesekiels
  bok.

  Finns det problem med den tolkningen, tycker du?

  /Stig

 • Ja, Sven Reichmann är en Bibellärare av hög rang. Han har jag stor respekt för.

  Angående Romarbrevet 11 så blir jag lite fundersam. Sven hänvisar till Hesekiel men det som citeras är ju Psalm 14:7 och Jeremia 31:31:

  “26Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.”(Rom 11:26–27)

  “7O, att det från Sion kom frälsning för Israel! När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.”(Ps 14:7)

  “31Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,”(Jer 31:31)

  Så för mig uppstår två frågetecken:

  Varför kopplar Sven Rom 11:26 till Hesekiel när det ju är Psaltaren och Jeremia som Paulus citerar?

  Jag antar att det framgår tydligare om man läser hela hans bok i ämnet?

  Bortsett från detta så anser jag att Hesekiel 34 och framåt mycket möjligt skulle kunna handla om att Israels folk får komma tillbaka till sitt land igen efter att ha varit borta i diaspora en längre tid. Dock verkar det som att det är Messias som kommer att föra dem in i detta, och det kan man väl inte direkt säga om staten Israel av idag?

  Svåra frågor :)

 • Stig Melin

  Det är inte så lätt att hålla ihop alla bibelhänvisningar. Vi försöker.
  Den slutliga frälsningen var rubriken på mitt förra inlägg. Jag använder mig av de tankar som kommer till uttryck hos Sven Reichmann.

  Hans ref. till Rom 11 26- var Hes 36: 19-29 som berättar om förskingringen och hemkomsten till en ”kollektiv” frälsning? Jag tycker det verkar som om hela, eller kvarlevan av Israel skall bli frälst.

  Hesekiel talar inte om den babyloniska exilen. Den var redan ett faktum, inte minst i hans eget liv och således ingenting att profetera om.
  Det här är en helt annan tragedi han syftar på, eftersom han tydligt säger att
  folket skall spridas till jordens alla länder och så blev det aldrig under den babyloniska exilen

  Det är alltså fråga om två skilda visioner och stor förvirring har uppstått genom att
  blandat ihop dem till en enda.

  Herren säger genom Hesekiel:

  Jag förskingrade dem bland folken och de blev kringspridda i länderna . . . . .

  Detta enligt Sven Reichmann och jag tycker det verkar rimligt att tro så.
  Det betyder i förlängningen att hemkomsten händer nu, är inte fullföljd ännu. Israels
  stora problem ligger då framför och det verkar ganska troligt.

 • Du har helt rätt i att det här inte är helt lätt så det är nog bra att vi försöker några gånger för att få alla bitar på plats :-)

  För det första, jag förstår fortfarande inte varför Sven kopplar Rom 11:26 till Hesekiel eftersom Paulus citerar Ps 14:7 och Jer 31:31…?

  För det andra, Hesekiel profeterade visst om den babyloniska fångenskapen. Han var en av dem som fördes bort från Jerusalem av babylonierna år 597 f.Kr., dvs. 10 år innan Jerusalem förstördes av babylonierna (Hes 1:1) . I Hes 3:11 får Hesekiel dessutom i uppdrag att profetera till ”sina landsmän i fångenskapen”. I Hes 4:1 profeterar Hesekiel om Jerusalems kommande förstörelse. I Hes 16:59 profeterar Hesekiel att Israel har brutit förbundet och att Gud kommer att behandla Jerusalem efter sina ”gärningar” men lovar samtidigt ett nytt evigt förbund (det nya förbundet med Jesus). I Hes 24:2 profeterar Hesekiel att kungen i Babylon har börjat ”rycka fram mot Jerusalem”. Sen följer ett antal kapitel (25-32) där Hesekiel riktar profetior till omkringliggande nationer (typ Egypten, Tyrus osv). Sen i Hes 33:21 kommer det en person från Jerusalem till Hesekiel och bekräftar att Jerusalem nu har fallit. I Hes 34:11-13 profeterar sen Hesekiel att Gud själv kommer att föra tillbaka sitt folk till Israel igen från alla länder dit de hade skingrats. Det var givetvis inte bara till staden Babylon som alla israeliter spreds, utan det var till fler områden och länder, bland annat flydde några till Egypten (2 Kung 25:26). Så vid en första anblick så profeterar Hesekiel om att Israels folk ska få återvända från fångenskapen i Babylon till Israel. Detta skedde 70 år senare och är alltså till viss mån uppfyllt. Däremot finns det framförallt en aspekt i Hesekiels profetia som enligt mig ännu inte blivit uppfyllt, och då tänker jag på att det står i Hes 34:24 ”Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara furste ibland dem.” Enligt min tolkning är denne ”David” ingen mindre än Messias och om det stämmer så kan man ju inte direkt påstå att Messias är furste över Israels folk?

  Så för att sammanfatta; jag tycker det är övertydligt att Hesekiel profeterar mestadels om den babyloniska fångenskapen och Israels återvändande efter Jerusalems förstörelse. Att Hesekiel inte skulle profetera om den babyloniska fångenskapen eftersom den, som du skriver, redan var ”ett faktum”, stämmer helt enkelt inte eftersom Jerusalem förstördes först i kapitel 33.

  Jag anser också att det finns vissa aspekter i Hesekiels profetior som ännu inte blivit uppfyllda, bland annat att Jesus inte är deras furste ännu, något som vi enligt Paulus kommer att få se vid tidens slut (Rom 11:25-26). Även Israel kommer att bli frälst när de accepterar Jesus som Messias.

  Sen kan man tänka sig att Hesekiels profetior är på flera plan, det vill säga att han först och främst profeterar om att Israel ska få återvända från exilen i Babylon men att han på ett djupare plan även profeterar om en framtida händelse. Jag anser att detta är fullt möjligt men samtidigt väldigt svårt att verifiera på ett tydligt sätt eftersom det så lätt tenderar att bli spekulationer som inte är förankrade i Skriften.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.