Pastor Christian Mölk | En pingstvän läser Charta Oecumenica

Läs och ladda hem Charta Oecumenica här.

Till att börja med så kan det vara bra att klargöra att jag här och nu uttalar mig privat. Det här är mina högst privata reflektioner och det är möjligt att andra pingstvänner har andra uppfattningar. Jag vill också klargöra att vi i Timrå Pingst inte har skrivit under Charta Oecumenica och inte heller kommer att göra det så länge som dokumentet är formulerat så som det är idag, detta på grund av en del kritik som jag kommer att framföra lite längre ner i detta blogginlägg. Det är också möjligt att jag har uppfattat dokumentet felaktigt, och därför skulle jag bli glad om du förbättrade mina kunskaper genom en liten kommentar eller ett mail.

Charta Oecumenica

Det kan också vara på sin plats att klargöra att även om Pingst FFS är medlem i Sveriges Kristna råd, så betyder inte det automatiskt att varken Pingst FFS eller Pingströrelsen i sin helhet har skrivit under Charta Oecumenica. Pingst FFS kan inte skriva under Charta Oecumenica å hela Pingströrelsens vägnar, eftersom varje lokal pingstförsamling är självständig.

Men innan jag kommer till min kritik så hör det till god ton att man lyfter fram det positiva. Jag vill därför inleda med att säga att det är mycket i Charta Oecumenica som jag faktiskt håller med om, framförallt det första Bibelordet som presenteras: “Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band.” (Ef 4:3)

I min mening så handlar ekumenik och kristen enhet för det första om att mötas. Även om vi kristna tycker olika i ett stort antal frågor, så är det aldrig bra att sitta på varsitt håll och förstärka de fördomar man har om varandra. Därför är det viktigt att vi möts och förenas under vår minsta gemensamma nämnare: vår bekännelse att Jesus Kristus är Herre.

För det andra så handlar ekumenik om att lyssna på varandra. Istället för att bygga våra uppfattningar på fördomar så är det viktigt att andra kristna samfund får beskriva sig själva med sina egna ord.

För det tredje så handlar ekumenik om kritik. Detta kanske låter märkligt, men tro det eller ej, det finns faktiskt väldigt mycket som vi kristna är starkt negativa till hos varandra. Detta måste man få uttrycka utan att bli ansedd som fientlig. När man på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt lyfter fram det man är kritisk till så skapas ju en möjlighet till förnyelse. Det finns oändligt många olika kristna samfund och troligtvis finns det brister i läran hos de flesta, men ofta är man för hemmablind för att se dem, och då behövs det ett utanförperspektiv för att brister ska kunna uppmärksammas och åtgärdas.

Det är min uppfattning att när Jesus Kristus är central i en kärleksfull ekumenisk gemenskap så kommer vi tillsammans att förstå ”bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå” (Ef 3:17-19).

Så jag är alltså generellt sätt väldigt positiv till en kristen enhetssträvan. Men nu över till kritiken:

På sidan 13 står det:

”I enlighet med Jesu Kristi evangelium, såsom den Heliga Skrift vittnar, och såsom det uttrycks i den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen (381), tror vi på den treenige Guden: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Eftersom vi med detta credo bekänner ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka” är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.”

Beroende på hur man definierar ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”, så håller jag antingen med eller inte.

För mig handlar nämligen inte kristen enhet om att alla kristna ska gå in i ett religiöst system som utgår ifrån Rom eller att alla kristna på sikt ska bli en del av den Katolska kyrkan. Jag tror att kristen enhet utgår från den gemensamma bekännelsen att Jesus är vår Herre, att vi ber och firar nattvard tillsammans.

När jag en tid bodde på en kibbutz i Israel så möttes vi kristna en gång i veckan för att be tillsammans. Vi var från alla olika delar av världen. Det som förenade oss var inte vilket samfund vi tillhörde, utan vår gemensamma tro på Jesus. Några var katoliker, någon var messiansk jude, några var lutheraner och jag var pingstvän, men när vi möttes till bön och lovprisning så spelade inte våra mänskliga epitet så stor roll, utan det viktiga för vår gemenskap var vår kärlek till Jesus.

Så jag kan utan tvekan skriva under på att Jesus bara har ”en enda kyrka”, men jag skriver inte under på att kyrkan är en mänsklig organisation som leds ifrån Rom. Nej, Jesu kyrka är något mycket större och bättre än så; det är en kropp med olika lemmar som fogas samman tack vare Jesu försoning på Golgata kors. Det är Jesu frälsning som förenar oss, inte vår mänskliga organisation.

Själv tror jag att den enhet Jesus bad om snarare är en ”Andens enhet” än en ”organisatorisk enhet”. Att vi frikyrkliga samlas i en mängd olika samfund är alltså inte automatiskt ett tecken på splittring, utan snarare ett tecken på att vi människor är olika. Att vara enad organisatoriskt är inte nödvändigt för att kunna ha andlig enhet. Detta vet alla, som i exemplet ovan, någon gång har varit på exempelvis ett ekumeniskt bönemöte. Vi kristna förenas när vi ber tillsammans i en Andens enhet.

Men att den kristna kyrkan har splittrats ett oräkneligt antal gånger är egentligen fullt naturligt eftersom all form av mänsklig organisatorisk enhet förr eller senare går sönder. När vi försöker skapa enhet i vår egen kraft misslyckas vi eftersom vi människor är bräckliga syndiga varelser som inte kan hålla sams. Finns det något att kivas om kan man sätta en hundring på att någon kommer att vilja bråka om just det. Så en mänskligt organiserad enhet riskerar bli anti-ekumenisk om den motverkar syftet med en rätt sorts ekumenik, dvs. Andens enhet. Charta O-ecumenica riskerar alltså ironiskt nog med tanke på stavningen av dess namn, bli ”o-ekumeniskt”.

Vi tillhör Guds familj därför att vi tror på Jesus och har samme Ande, inte för att vi har påven som ledare. Det är när vi älskar varandra som världen skall förstå att vi är Jesus lärjungar, inte för att vi ingår i samma organisation. Vi skall vara ett på samma sätt som Fadern och Sonen, dvs. en kärleksfull Andens enhet grundad i bekännelsen att Jesus är Herre.

På sidan 14 står det:

”Vi förbinder oss att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.”

För en pingstvän blir detta problematiskt. I Sverige har vi ju nämligen en situation där den Lutherska kyrkan i århundraden har döpt spädbarn, något som alla kristna med baptistisk dopsyn ställer sig väldigt frågande inför. Enligt min baptistiska syn så är dopet, kortfattat och förenklat: ”en yttre symbolik för en inre förvandling”, och således alltså en medveten respons på att man tror på Jesus och bekänner honom som Herre och Frälsare. Vi blir frälsta av nåd genom tro och ett dop utan tro är meningslöst. Eftersom ett spädbarn inte kan bekänna sin tro på Jesus kan spädbarnet heller inte döpas. Bara för att man skvätter vatten på ett barn och uttalar doporden så blir det inte automatiskt ett dop, för att det ska vara ett dop krävs det nämligen en medveten bekännelse.

Så om någon som är spädbarnsdöpt kommer till tro på Jesus och bekänner honom som Herre och Frälsare så är det naturligt för en baptistisk pingstvän att anse att han eller hon snarast bör döpas. Detta blir således inte ett ”omdop”, som en del kanske hävdar, eftersom vi inte anser att ett spädbarnsdop är ett dop.

Även Paulus ställdes inför situationen med inte helt korrekt döpta troende, och han var tydlig med att dessa ska döpas om på ett korrekt sätt snarast: “När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.” (Apg 19:5)

På sidan 15 står det:

”Vi förbinder oss – att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring.”

Jag är mycket skeptisk till den här formuleringen eftersom den i praktiken skulle kunna leda till att vi som pingstförsamling måste fråga Svenska kyrkan om lov innan vi får evangelisera på platser där de har medlemmar, dvs. hela Sverige. Det blir också konstigt om vi måste be Katolska kyrkan om lov innan vi missionerar i exempelvis Sydamerika.

Det viktiga är att evangeliet om Jesus förkunnas till alla människor och på alla platser. Varje människa, oavsett bakgrund inom Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan eller Pingstkyrkan, behöver få höra evangeliets sanning.

På sidan 22 står det:

”Vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer och kristen-muslimsk dialog på alla nivåer. Särskilt vill vi uppmuntra till samtal om tro på den ende Guden och om förståelsen av mänskliga rättigheter.”

Jag tycker det är bra med samtal olika religioner emellan, eftersom det förhoppningsvis kan skapa en större religionsfrihet och möjlighet för individer att konvertera utan att därmed riskera bli förföljd. Det är också sant att både kristna och muslimer tror på en Gud, men därmed skulle inte jag nödvändigtvis påstå att det är samma Gud. Hur kan vi tro på samma Gud om muslimer bestämt förnekar att Jesus skulle vara Gud samtidigt som vi kristna bestämt hävdar att han är det?

Religionsdialog är bra, men det får inte gå till överdrift och leda till någon slags religionssynkretism eller att man egenhändigt snickrar ihop en urvattnad ”allmän-religion” där budskapet om Jesus nedtonas i syfte att framhäva likheterna.

Avslutningsvis, vad tycker du om Charta Oecumenica?

Läs och ladda hem Charta Oecumenica.

Tagged with →  
 • Elin

  Tack Christian för dina kloka åsikter! Jag håller med till 100%! Hoppas att församlingar i Sverie inte bara läser och håller med för att det talas om enhet, utan granskar texten och vågar se vad en underskrift på detta kan leda till.

 • Kloka och bra synpunkter! :-)

  Funderar bara på:

  Hur kan vi tro på samma Gud om muslimer bestämt förnekar att Jesus skulle vara Gud samtidigt som vi kristna bestämt hävdar att han är det?

  Känns inte detta lite väl kategoriskt? Skulle inte detta gälla även judendomen i såna fall? Kan du utveckla?

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Bra invändning! Jag håller med om att mitt argument inte håller när man jämför med judendomen eftersom jag anser att kristna och judar tror på samma Gud; dvs Israels Gud, trots att judarna inte bekänner Jesus som Gud.

  Dock finns det en avgörande skillnad. Judarnas egen heliga Skrift, Tanakh (GT), bekräftar att Jesus är Gud, men i Koranen står det snarare motsatsen. Sen att många judar inte tror att Jesus är Gud är ju en annan sak, men i deras egen Skrift finns det ju beskrivet. Förstår du hur jag menar?

 • @Elin: ”Tack Christian för dina kloka åsikter!”

  Tack! :)

 • @Christian Mölk: Ja, jag är med på det resonemanget. Även om jag tror att judar, jehovas vittnen, mormoner och andra religioner som använder GT inte håller med om att det är beskrivet där.

  Men visst är det så att en jude som vill bli kristen ”bara” behöver göra en omtolkning av GT, medan en muslim som vill bli kristen måste skrota ganska många ställen i Koranen (bla. stora delar av kap 3, 4, 5 & 19). Eller anta en mer liberal-teologisk hållning och tolkning ;-)

  /Tomas

 • Lennart Jacobson

  Bra!
  Jag menar dock att den viktiga är att Jesus och apostlarna har trott på och tolkat bibeln ”Skriften”.Och de varnade för falska profeter.

 • @Lennart Jacobson: ”Bra!”

  Tack! :)

  Jomenvisst, Skriften varnar för falska profeter och de bör vi såklart se upp med. Är det något specifikt du syftar på?

 • Anonym

  Har nu läst dokumentet och jag är lite kritisk till att du plockat ut några punkter och behandlar dem direkt. Därmed har du släppt den avgörande kontexten. Dvs efter en punkt följer en annan som ”balanserar” färdriktningen. Det försvinner när man gör som du gjort här, därmed försvinner andemeningen. Vad jag läser är att målet är att vi SKA kunna fira nattvard ihop och att Jesus ÄR Kyrkans herre. Att erkänna varadras dop tror jag är jätteviktigt. Åt BÅDA hållen! Ytterst sätt är det Gud som vet om ett dop är ”äkta” eller inte. Tack för att du tog upp detta – själv är jag positiv till dokumentet och hoppas så många kyrkor som möjligt skriver på. Är urtrött på att vi träter i vår lilla sandlåda och hoppas på stor förändring i hela kristenheten!!

 • @Anonym: Hej Anonym!

  Du skriver: ”Har nu läst dokumentet och jag är lite kritisk till att du plockat ut några punkter och behandlar dem direkt.”

  Hur tycker du då att man ska göra om man, som jag, faktiskt är kritisk till några av punkterna i dokumentet? Får jag inte kommentera dem?

  För övrigt så inledde jag ju med att lyfta fram flera positiva aspekter och har dessutom länkat till hela dokumentet och uppmuntrat till att läsa det i sin helhet.

  ”Är urtrött på att vi träter i vår lilla sandlåda och hoppas på stor förändring i hela kristenheten!!”

  Att uttrycka kritik behöver inte betyda att man ”träter”. Kritik i en god ton kan faktiskt vara väldigt positivt för båda sidor. Målet är inte att vi ska släta över våra skillnader utan att vi ska prata med varandra och lyfta fram både positivt och negativt för att om möjligt skapa en större förståelse och avveckla fördomar. Men om man aldrig lyfter fram kritiken kan man ju heller aldrig bli av med fördomarna?

 • Anonym

  Jo du har rätt att du uppmuntrade alla att läsa dokumentet så jag kanske lät ”arg” vilket jag inte avsåg.

  Min poäng är att läser man endast de punkter du är kritisk till/inte ställer upp på så får man helt fel uppfattning om vad som faktiskt står i dokumentet. Så om nu någon endast läser dessa punkter så har läsaren inte kontexten och missar således de tydliggöranden som finns skrivet före o efter.

  Jag är alltså inte kritisk till dina slutsatser jag är kritisk till att ”lata” läsare av bloggen kan få allt om bakfoten såvida de inte följer din uppmaning och läser all text runt de punkter du lyft fram. Ha en bra dag!!

 • @Anonym: Ok, då förstår jag lite mer hur du menar. Och håller med dig faktiskt. Hoppas din kommentar leder till att fler läser hela dokumentet och inte bara mina synpunkter :)

 • Lennart

  En fråga jag visst inte svarade på för 2 år sedan.

  Jo, om Jesus och apostlarna byggde sin tro på Skriften/skrifterna och vi har Jesu tolkning av Skriften, då har vi normen för hur vi MÅSTE tänka. Vi får absolut inte som RKK säga att traditionen är minst lika viktig och strunta i vår djupaste övertygelse I synnerhet som vi vet att tolkning efter tolkning är felaktig.

  Ju mer jag studerar RKK:s historia desto säkrare är jag att kyrkan inte byggd på säker grund. Och vår uppgift måste vara att stå upp för vår övertygelse.

  Den första och kanske största invändningen är påvens roll i yrkan. Enskilda katoliker kan vi givetvis umgås med. Men aldrig någonsin erkänna påvens roll (likaväl som en mängd andra obibliska saker som helgondyrkan. Det är så uppenbart att Jesus inte är i centrum i RKK, utan påven, helgon, Maria, mässan, skärselden, bön till ikonen mm).

  Att kyrkan inte har välbehag över sig kan vi förstå nr vi vet att RKK kanske är den organisation som har dödat flest människor de senaste 2000 år. Det hjälper inte att den ser ut som en lamm idag. Luther och många andra menade för övrigt att påven var antikrist, som satt sig på en tron som härskare över alla kristna, som en ställföreträdande gud.

  Annars talar allt för att RKK tillsammans med många avfallna kyrkor är Skökan. Det känns oerhört märkligt att som protestanter från 300-talet erkänna påven idag……

 • Bättre sent än aldrig :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.