Pastor Christian Mölk | Apostlarna predikade på grekiska

När Paulus åkte runt och missionerade i Medelhavet så använde han mestadels grekiska när han predikade. Det var det internationellt gångbara språket som alla förstod, ungefär som engelska idag. Troligtvis talade även Jesus grekiska som sitt andra eller tredje språk.

Eftersom grekiskan var ett så stort språk både bland judar och övriga Medelhavsfolk så översattes den hebreiska Bibeln till grekiska och är idag känd som Septuaginta. Det var Septuaginta som Paulus läste ifrån när han predikade för grekerna.

Inte nog med att Paulus predikade på grekiska, han och de andra apostlarna skrev också sina brev på grekiska eftersom de ville nå ut till alla folk. Paulus var förmodligen väldigt duktig på grekiska eftersom han var grekisk medborgare (Apg 21:39).

I Septuaginta ser vi att de två hebreiska orden för Gud: ”Elohim” och ”YHWH” översätts till ”Theos” och ”Kyrios”. Så när Paulus predikar på grekiska och läser från Septuaginta för dessa greker så benämner han Gud som Theos och/eller Kyrios. Även när Paulus skriver sina brev så använder han dessa två ord för att benämna Gud. Varför är då detta så intressant?

Jo, därför att när apostlarna ska beskriva vem Jesus är så använder de dessa benämningar på Gud och applicerar dem på Jesus! På flera olika ställen och av flera olika författare så benämns Jesus som ”Theos” och ”Kyrios”, just de grekiska ord som används om Gud.

Tänk er själva att Paulus först läste ur Septuaginta: ”Hör, Israel! Kyrios, vår Theos, Kyrios är en.” (5 Mose 6:4) och sen förkunnar: ”Jesus är Kyrios” (Rom 10:9). Hur kan en grek uppfatta detta på något annat sätt än att Jesus är Gud?

Även aposteln Johannes är inne på samma linje när han skriver om Jesus i sin prolog: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Theos, och Ordet var Theos. ” (Johannesevangeliet 1:1).

Men skulle det inte kunna vara så att Gud Fadern är ”Theos” och Jesus är ”Kyrios”? För att undanröja alla eventuella tvivel så beskriver Johannes hur aposteln Thomas bekänner att Jesus är BÅDE Kyrios och Theos: “Thomas svarade honom: ”Min Kyrios och min Theos!” ” (Johannesevangeliet 20:28).

 • Mattias

  Är lärjungarna fullkomliga i den meningen att allt de säger och skriver är sant ? Vi tar ofta för givet att precis allt som står i bibeln är sant men är det en självklarhet egentligen ?

 • teo

  Min tolkning..den uppmärksamme ser att ordet Gud skrivs på två sätt i grekiskan
  ton theon = bestämd artikel syftar på den allsmäktige guden
  theos = gud
  monogenos theos =enfödde guden

  ” I begynnelsen fanns Ordet , och Ordet fanns hos Gud ( grekiska : ton theon),och Ordet var Gud ( theos )”

  joh upp 19:13. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »Guds Ord».

  1 joh 5:
  20. Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

  så då blir min tolkning

  så då blir min tolkning

  Teofilus reflektion: I begynnelsen fanns Ordet,och Ordet fanns hos den Allsmäktige Guden ( dvs Jesu Fader daniel 7:9),och Ordet var Gud

  och Ordet blev kött och vi såg en enfödd Sons härlighet…

  dvs monogenos theos =den enfödde Guden dvs Jesus Kristus daniel 7:13

  dvs människosonen som var i himlen benäms Gud dvs theos

  men ej ton theon
  joh 1:30 3:13 6:62 ….

  LÄS MER……70107 ….

  26. Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att
  vara oss lika;

  orginaltextens hebreiska ord för likhet betyder

  en exakt koipa

  sonen en exakt kopia av Fadern

  15. i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före
  allt skapat.
  16. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl
  som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och
  väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom
  honom och till honom.
  17. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i
  honom.
  18. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är
  begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt
  vara den främste.

  hebr 1

  1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till
  fäderna genom profeterna,
  2. har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom
  sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken
  han ock har skapat världen.

  3. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens
  avbild och genom sin makts

  ord bär allt, har han — sedan han
  hade utfört en rening från synderna — satt sig på Majestätets
  högra sida i höjden.
  4. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han
  har ärvt är förmer än deras.
  5. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Du är min
  Son, jag har i dag fött dig»? eller: »Jag skall vara hans
  Fader, och han skall vara min Son»?
  6. Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta
  den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola
  tillbedja honom.»

 • teo

  klicka på teo ..fördjupning

 • teo

  jag glömde sök denna adress

  Välkommen….detta är en ren och skär studieblogg..som går på djupet…vi vill gå rakt mot kärnan

 • teo

  joh upp 1

  12. Och jag vände mig om för att se vad det var för en röst som
  talade till mig; och när jag vände mig om, fick jag se sju
  gyllene ljusstakar
  13. och mitt i bland ljusstakarna någon som liknade en människoson,
  klädd i en fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet med ett
  gyllene bälte.
  14. Hans huvud och hår var vitt såsom vit ull, såsom snö, och hans
  ögon voro såsom eldslågor.
  15. Hans fötter liknade glänsande malm, när den har blivit glödgad i
  en ugn. Och hans röst var såsom bruset av stora vatten.
  16. I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick
  ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när
  den skiner i sin fulla kraft.
  17. När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag
  varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade:

  »Frukta icke. Jag är den förste och den siste
  18. och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas
  evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
  19. Så skriv nu upp, vad du har sett, och skriv upp både vad som nu
  är, och vad som härefter skall ske.

  så vem är Fadern

  Fadern Jesu Far
  Israels gud..ton theon …

  9. Medan jag ännu såg härpå, blevo troner framsatta, och en som var
  gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans
  huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen
  därpå voro av flammande eld.

  10. En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro
  hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans
  tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo
  upplåtna.

  11. Medan jag nu såg härpå, skedde det att, för de stora ords skull
  som hornet talade — medan jag ännu såg härpå — djuret dödades
  och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas
  upp.
  12. Från de övriga djuren togs ock deras välde, ty deras livslängd
  var bestämd till tid och stund.

  13. Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en
  människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle
  och fördes fram inför honom.

  14. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar
  och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde,
  som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke
  förstöras.

  sonen ..theos ..den levande Gudens Son

 • teo

  klicka på teo

  Herrens arm….Jesus kallas Herrens arm
  hebr 10

  5. Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och

  spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;

  6. i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.

 • teo

  sök

  Herrens arm….Jesus kallas Herrens arm
  hebr 10

  5. Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och

  spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;

  6. i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.

 • teo

  Herrens arm är på feb 2010 .. eftersom det ej går skicka länk så ändras adresser hela tiden

 • teo

  vi gör så här jag skickar dessa 2 länkar

  onsdagen den 24:e februari 2010
  Herrens arm….Jesus kallas Herrens arm

  http://vardagsreligion.blogspot.com/2010/02/herrens-armjesus-kallas-herrens-arm.html

  söndagen den 19:e juli 2009
  Välkommen….detta är en ren och skär studieblogg..som går på djupet…vi vill gå rakt mot kärnan

  http://gudstjanst.blogspot.com/2009/07/valkommendetta-ar-en-ren-och-skar.html

 • @teo: ”Min tolkning..den uppmärksamme ser att ordet Gud skrivs på två sätt i grekiskan”

  Problemet med att göra en distinktion mellan ”ton theon” och ”theos” blir att det finns två gudar. Antingen så är Jesus allsmäktige Gud eller så är han inte en gud alls.

  Exempelvis i Joh 1:6 står det inte ”ton theon” men syftar ändå på Gud Fadern och inte på Sonen. Alltså kan man enligt min mening inte göra en så stor grej av skillnaden mellan ”ton theon” och ”theos”.

 • @Mattias: ”Är lärjungarna fullkomliga i den meningen att allt de säger och skriver är sant ?”

  Man brukar ju debattera om huruvida Bibeln ”är” Guds ord, ”innehåller” Guds ord eller ”huvudsakligen är” Guds ord. Själv lutar jag åt det sista alternativet, alltså att Bibeln huvudsakligen är Guds ord men att det har smugit sig in små felaktiga detaljer genom t.ex. översättningsproblematiken. Jag tror dock inte att dessa eventuella fel har någon avgörande betydelse. Dessa frågor diskuterar vi ganska mycket på Örebro Missionsskola.

  Med andra ord tror jag att det som lärjungarna skrev ner stämmer och är sant. Men om du har en annan syn på detta så får du gärna dela med dig.

 • Mattias

  Jag tror att lärjungarna har rätt i allt väsentligt och att Gud vakar över sitt ord så att vi får allt det vi behöver. Vi måste helt enkelt köpa paketet så att säga för det handlar om tro. Eller som Jesus sa att om någon vill göra hans vilja DÅ skall han förstå, dvs learning by doing. Vi kan läsa teologi och lära oss teologi i praktiken, en nödvändig kombination.

 • outsider

  ”Antingen så är Jesus allsmäktige Gud eller så är han inte en gud alls.”

  Varför famlar man i mörkret och ovisshet? Jo,därför att man älskar inte sanningen.

  Varför inte tro på aposteln Paulus som har Guds evangelium att förmedla? (Rom 1:1-5)

  Enligt Paulus finns det en Gud och en som är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus (1 Tim 2:5)

  en människa (Kristus Jesus) är vad som duger för Paulus (och för mig) men inte för den avfälliga, gudlösa, förbannade (Gal 1:9) kristenheten.

  Att gå längre än vad Kristi lära lär oss är att inte ha Gud!

  ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.”(2 Joh 1:9)

  Intressant nog är den versen också en spik i kistan för treenighetsläran. Det liksom fattas någonting hos aposteln här, hade han aldrig hört talas om Treenigheten? Var aposteln inte kristen? Enligt den avfallna kristenhetens falska bekännelse är aposteln inte kristen eftersom hans bekännelse känner inte till Treenigheten.

 • outsider

  Den avfallna gudlösa kristenheten kommer inte att hämtas till himlen av Jesus Kristus, istället är det en annan ankomst som väntar på dem som ”inte tog emot sanningen.”

  ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten”.(2 Tess 2:9-12)

  För övriga upplysningar i frågan läs Uppenbarelseboken.

  Fram till dess kan ni njuta av er Theologins underbart sköna frukter, det underbara att människan har inte enbart lyckats med att klyva atomen, men har också kommit på Guds Sanna Natur. Är inte Theologien med rätta den allra högsta vetenskapen! Vetenskapens Moder.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(nuclear_test)

 • Mattias,

  Mycket vist skrivet. Det är nog ingen slump att Jesus tog med sig sina lärjungar ut och demonstrerade Guds rike samtidigt som han undervisade dem.

 • Jag håller i stort sett med dig Christian i ditt resonemang. De apostlar som lämnade Israel för att förkunna de goda nyheterna kunde förmodligen göra sig förstådda på grekiska. Att Paulus talade bra grekiska är utom allt tvivel, han hade nog ingen tolk på aeropagen i Athen. Det är troligt att också Jeshua kunde förstå grekiska, det antyds inte att han hade tolk när han talade med Pilatus. Om nu inte Pilatus talade hebreiska förstås.

  När detta är sagt, så finns det en viktig sak som du inte nämner, och det är att hela apostlarnas teologiska tankevärd fanns på arameiska eller hebreiska. Den himmelska uppenbarelsen i Tanach gavs inte på grekiska. Den grekiska som vi har är därför en översättning, även om den ursprungligen skrevs ned på grekiska. Översättningen skedde i så fall i apostlarnas sinnen eller huvud. ;)
  Välsignelse!

 • outsider

  SÅ says:

  ”Jag håller i stort sett med dig Christian i ditt resonemang.”

  Grattis Christian Mölk, du har vunnit din broder SÅ över till den Allmänneliga Kyrkans trosgemenskap. Läs bara det här från en annan blogg:

  SÅ säger: ”Det står att Gud gav Jeshua det namn som är över alla andra namn och det namnet är YHWH. Jeshua har alltså blivit given det namnet. Han har dessutom blivit given all makt. Han har dessutom blivit given att ha liv i sig själv, d v s Guds eviga liv som bara den osynlige Guden har.

  Precis det samma som du lär: Jesus ÄR JHVH, av samma substans som den osynlige Guden!

  Nu är det bara att övertyga honom om Treenigheten, annars ser det ut att finnas två som är JHVH.

  Du kan få hjälp av en israelisk messiansk ledare som heter Joseph Shulam, han verkar också ha anammat treenigheten på sistone, efter att ha varit något kritisk mot den läran tidigare (så vitt jag vet). Själv säger han att han har ”mognat” till den nya förståelsen. Artikeln (.pdf) kan man få genom den här adressen:

  http://netivyah.org/index.php/en/publications/articles/articles/416-the-holy-trinity-through-the-looking-glass-of-judaism

  Ännu ”bättre” undervisning om Treenigheten får man från Jews for Jesus (som inte är judar, och inte är för Jesus)

  Det är bara att köra på (Upp 22:11), men fråga inte mig var man hamnar på den vägen. Jag vet från Skriften (Upp 21:27) att lögnare kommer inte in i det himmelska Jerusalem, men det är inga problem för de ”messianska” eftersom de själva säger att de inte skall dit.

 • Outsider, så tokigt blir det när du rycker ut ett uttalande från dess sammanhang. Denna bloggpost handlar inte om treenighet, som du vet men ändå vill du vränga. :(

 • @: ”Jag håller i stort sett med dig Christian i ditt resonemang.”

  Skönt att höra att vi kan vara överens om något :)

  ”När detta är sagt, så finns det en viktig sak som du inte nämner, och det är att hela apostlarnas teologiska tankevärd fanns på arameiska eller hebreiska.”

  Bra att du lyfter fram det. Lika viktigt som det är att NT skrevs på det internationella språket, lika viktigt är det att GT skrevs på hebreiska. Att förstå Jesus utifrån en hebreisk kontext är väldigt viktigt.

  Dock tror jag inte att man ska undervärdera grekiskans betydelse. Till och med brevet till hebréerna skrevs ju på grekiska, och den mest avancerade grekiskan dessutom. Jesus är i skärningspunkten mellan det gamla och det nya, och jag tror att det går att fullt ut förstå budskapet om Jesus även på grekiska.

 • @Christian Mölk: ” Till och med brevet till hebréerna skrevs ju på grekiska, och den mest avancerade grekiskan dessutom.”

  – Det finns det nog inte konsencus om.

  These ”church fathers” claim that Paul’s Epistle to the Hebrews was translated into Greek from a Hebrew original, as the following quotes demonstrate:

  Clement of Alexandria (150 – 212 C.E.)

  In the work called Hypotyposes, to sum up the matter briefly

  he [Clement of Alexandria] has given us abridged accounts of

  all the canonical Scriptures,… the Epistle to the Hebrews he

  asserts was written by Paul, to the Hebrews, in the Hebrew

  tongue; but that it was carefully translated by Luke, and

  published among the Greeks.

  (Clement of Alexandria; Hypotyposes; referred to by Eusebius in Eccl.

  Hist. 6:14:2)

  Eusebius (315 C.E.)

  For as Paul had addressed the Hebrews in the language of his

  country; some say that the evangelist Luke, others that

  Clement, translated the epistle.

  (Eusebius; Eccl. Hist. 3:38:2-3)

 • outsider

  ”Denna bloggpost handlar inte om treenighet, som du vet men ändå vill du vränga.”

  Jag vill inte vränga, jag vill bara informera. Jag är för fri information, därför är jag med i Piratpartiet och andra liknande grejer.

  Måhända att just den här bloggposten handlar om annat än Treenigheten, men bloggen i stort vill lära ut att Jesus är JHVH,den ende Guden, vilket Jesus förstås inte är, men han är son till JHVH, den ende Sonen (Joh 3:16)

  Det finns bara en som är JHVH enligt Guds egna ord (Jesaja 45:5 m.fl.)

  De som påstår annat, som nu SÅ, gör Gud till en lögnare.

  Det var inte så som han sade, att han är den ende, och att ingen annan finns, det fanns en, två till, som också är JHVH.

  Den informationen jag ville förmedla (med citat från en annan blogg) var att signaturen SÅ tror också att Jesus är JHVH.

  Någon som har läst här och på andra bloggar kanske har haft intrycket att de ”messianska” har en annan tro än de ”klassiskt kristna” men så är det alltså inte.

  De ”messianska” borde tas i Kyrkans fulla gemenskap. Kyrkan har många olika uttrycksformer och lite ”hebraiskt” kan vara en extra krydda till det hela.

  Katolska judar finns det redan, varför inte ”messianska”.

  Förresten, det där med grekiskan är inte så intressant, ni borde veta att Kyrkans språk är latin.

 • Outsider, vad anser du, kan apostlar ha predikat på grekiska?

 • outsider

  Den förste påven, Petrus, var i Rom, språket där var latin. Paulus var en romersk medborgare inte ”grekisk”.

  http://www.salvationisfromthejews.com/alljews.html

 • @outsider: Paulus var romersk medborgare, men han var också grekisk medborgare: “Paulus svarade: ”Jag är jude, från Tarsus i Cilicien, medborgare i en betydande stad.” (Apostlagärningarna 21:39a)

  Paulus var medborgare i Tarsus, vilket var en grekisk stad.

  Även i Rom pratade många grekiska. Det var ju därför han skrev Romarbrevet på grekiska.

 • outsider

  Tarsus må ha varit en stad i Småland men Paulus var en romersk medborgare.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Romerskt_medborgarskap

 • @outsider: Han var både romersk och grekisk medborgare. Man kan vara två saker samtidigt ;)

 • Christian, Outsider har nog rätt i just denna sak, det fanns inget grekiskt rike eller välde på Paulus tid, det hade gått under för ca 400 år sedan. Tarsus tillhörde Romarrriket på den tiden.

 • outsider

  ”Man kan vara två saker samtidigt”

  precis, t.ex. shemale, eller bisexuell.

 • @: Jag vet att det inte fanns något grekiskt rike, men man kunde ändå vara medborgare i en grekisk stad. Det gav en rösträtt i den staden och dylikt. Paulus hade ett romerskt medborgarskap, men han var också medborgare i den grekiska staden Tarsus.

 • outsider

  “Man kan vara två saker samtidigt”

  Gud och människa?

  Men det krävs ett mirakel för att förstå det:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Euphemia#Miracle_during_the_Council_of_Chalcedon

 • @Christian Mölk: ”Det gav en rösträtt i den staden och dylikt. Paulus hade ett romerskt medborgarskap, men han var också medborgare i den grekiska staden Tarsus.”

  – Ja, så skulle man kunna beskriva det.

  Outsider du beter dig som ett s k ”bloggtroll”, en som vill sabotera en seriös debatt. Det skapar ingen trovärdighet för dig. :(

 • outsider

  SÅ:

  Hur är det med Din trovärdighet?

  Vart tog de 613 buden vägen? Först reducerades de till 291, sedan försvann de helt och hållet!

  Vilket mosaiskt auktoritet är ni underställda eller är ni MFS kanske det nya Israel?

  Håller du fortfarande Shabbaten SÅ? Jag har sett att du skriver på bloggar på Shabbat, vilket man inte får göra.

  Eller räknar du Shabbaten enligt den lutherska tideräkningen (helgsmålsringning kl.18.00 oavsett årstiden), är det din ”bibliska” Shabbat?

  Jag trollar för att fira midsommarafton, men hittills har jag bara druckit kaffe. Man skall inte blogga när man dricker, det är lätt hänt att man skriver fel då.

 • outsider

  För att återgå till den seriösa debatten så håller jag helt med Christian Mölk. Talar man grekiska så är man grekisk medborgare, talar man svenska så är man svensk medborgare, så är det bara.

 • @: ”Denna bloggpost handlar inte om treenighet”

  Jo, det gör den faktiskt till viss del.

  När apostlarna predikade för grekerna så läser de ur Torah att Gud är Theos och Kyrios. Sen säger de att Jesus är Theos och Kyrios. De skriver till och med detta i sina brev. Hur ska grekerna kunna tolka detta på något annat sätt än att Jesus och Gud är ett?

 • outsider

  De (grekerna) fick också lära sig att Jesus är Guds son, och att Jesus kallar Gud för Fadern. Även en grek förstår att sonen kan inte vara sin egen far.

  För att förstå att sonen kan vara sin egen far måste man vara en nutida svensk från mörkaste Småland.

 • outsider,

  Ingen har påstått att Sonen är Fadern.

 • @Christian Mölk: ”Ingen har påstått att Sonen är Fadern.”

  – Vad treenighetsläran påstår är oväsentligt när det gäller att att visa vem som är Gud. Man kan inte använda treenighetsläran för att bevisa att treenighetsläran är sann. Att Fadern ensam är den Evige Guden, vet vi av Paulus undervisning i 1 Kor 8:6.
  Välsignelse!
  SP

 • http://vintage.aomin.org/JOHN1_1.html

  här hitta jag en länk

  Section II
  En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en ho logos.
  Almost all the controversy surrounding John 1:1 revolves around the fact that the theos of the last phrase kai theos en ho logos is anarthrous, i.e., it has no article. Some have gone so far as to assert that the correct translation, therefore, is ”the Word was a god,” basing the argument on the lack of the definite article ho before theos. What does the lack of the article indicate? Is it necessary to what John is saying?
  I begin with the most quoted scholar on this subject, Dr. A. T. Robertson:

  jag sökte på joh 1:1

  och detta var det matnyttigaste

  http://vintage.aomin.org/JOHN1_1.html

 • @: ”Att Fadern ensam är den Evige Guden, vet vi av Paulus undervisning i 1 Kor 8:6.”

  Du anser inte att det faktum att det finns så väldigt många Bibelord som visar att Jesus är Gud betyder att du möjligtvis har tolkat 1 Kor 8:6 fel?

 • outsider

  Den enda relevanta frågan här är om Gud är sann eller inte. Allt annat snack är bara bluff och båg och vilseledande manövrer.

  Allt avgörs genom att man tror på, ….eller förkastar dessa Guds egna ord:

  Jag är HERREN / JHVH och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. (Jesaja 45:5)

  Har någon sagt att det finns ingen annan än han, men det visar sig att det ändå fanns en eller två till, så har den personen inte talat sanning.

  De som tror på en Gud bestående av tre personer tror inte på Honom som säger:

  ”Jag är HERREN och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.”

  De tror inte heller på Jesu vittnesbörd om sin Gud, Jesus kallar honom för ”den ende Guden” i Joh 5:44, och för den ”ende sanne Guden” i Joh 17:3. De tror inte heller på Paulus som säger att vi har: ”bara en Gud, Fadern” 1Kor 8:6.

  De mest groteska är att de tror sig har ”bevis” från Bibeln att Gud inte talar sanning, och att Jesu vittnesbörd om Gud är falsk, och att aposteln Paulus och andra apostlarnas vittnesbörd om Gud är falska.

  För att förtydliga det enkla resonemanget här så kan man ta ett exempel:

  Om en man säger att han har en fru, men det visar sig sen att han har tre fruar, så har den mannen ljugit. Håller ni med?

  Om det sägs om Gud att han är en, men sen visar det sig att han egentligen var tre, så har de ljugit som påstod att han var en. Då har inte Jesus talat sanning, och inte aposteln Paulus heller.

  Påståendet att ”ingen annan finns” går inte att ”tolka” till någonting annat, den är antingen sann och betyder då att ingen annan finns. Fanns det en annan så var det påståendet falskt.

  Johannes Döparen säger om Jesus (Joh 3:33): ”Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.”

  Jesu vittnesbörd om Gud är att Fadern är hans och hans lärjungars (inklusive Tomas) Gud (Joh 20:17), och att Gud är den ende, (Joh 5:44, Joh 17:3)

  De som inte tror på Jesus och inte tar emot hans vittnesbörd blir ändå dömda på det Jesus har sagt:

  ”Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.” (Joh 12:48)

  Dessa Jesu ord kan då bli ödesdigra för den som inte tog emot dem. Jesus talar om Fadern, sin Gud, och säger:

  ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

 • @Christian Mölk: ”Du anser inte att det faktum att det finns så väldigt många Bibelord som visar att Jesus är Gud betyder att du möjligtvis har tolkat 1 Kor 8:6 fel?”

  – Nej, det finns inte ”väldigt många” sådana bibelord. När det gäller Paulus så anser t ex Mikael Tellbe att det endast är Titus 2:13 där Paulus uttryckligen säger att Jesus är Gud, enligt den grekiska textens grammatiska konstruktion.

  ”…medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (SFB)

  I sin kommentar till det judiska NT[45] skriver David H. Stern, som själv tror på treenighetsläran, att denna vers inte talar om Yeshua som Gud utan om Guds Shechinà – manifesterade härlighet – som på samma gång är vår Befriare, Yeshua Messias. Han knyter så ihop denna vers med Hebreerbrevet 1:3 där det står att Sonen är Shechinàns utstrålning.

  ”while expecting the blessed hope and the manifestation of the glory of the great God and our Saviour Jeshu Meshiha;” (Arameiska Peshitta)

  Det är den Eviges härlighet som uppenbarar sig genom Jeshua vid hans ankomst.

  Tack Outsider för ett sakligt bra inlägg. :)

 • @outsider: “Jag är HERREN och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.”

  Det finns inte någon annan Gud än Herren. Jesus är Herren.

 • @: Du misstolkade nog mig. Jag skrev att det finns väldigt många Bibelord som ”visar” att Jesus är Gud. Exempelvis Romarbrevet 10 där det står att Jesus är Herren och några verser senare står att Herren är YHWH. Det finns många sådana Bibelord.

  Utöver detta finns det också ett antal Bibelord som uttryckligen säger att Jesus är Gud, exempelvis Johannesprologen:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18)

 • Christian, jag vet att du måste försvara treenighetsläran om du skall få en pastorstjänst. Vi får fortsätta denna debatt när du fått pension. (Om Herren Jeshua dröjer och vi får leva :) )

 • outsider

  Varför det blir så som det blir tror jag är för att man blir bländad av att ha tagit fram sitt eget patent på Gud (…det finns ingenting större man kan veta!).

  Att ”veta” hur Gud är beskaffad (…av de ”tre personerna”) Att ”veta” hur Kristi två naturer förhåller sig till varandra (…de är samtidigt ”utan sammanblandning och utan åtskillnad”) det är kunskaper över all rocket science i världen!

  Att man dessutom har en hel del ”bevis” direkt från Bibeln gör att man kan glatt glömma att ens teorier är lika omöjliga som det är omöjligt att konstruera en evighetsmaskin. I fallet evighetsmaskin är det fysikens lagar som gör att det aldrig kommer att funka. Men tanken är förstås svindlande, tänk om det är JAG som får det att funka!

  Tanken att Jesus är JHVH faller på vad Gud själv säger och på vad Jesus säger. Jesus är Guds son.

  Att Jesus skulle kunna vara den ende Guden faller på enklaste tänkbara grammatik, han säger nämligen ”du” om den som för honom är ”den ende sanne Guden” Med minsta lilla vett förstår man vad det betyder rent språkligt.

  Om man däremot går och korrumperar språket så kan man säga vad som helst och påstå vad som helst, men det blir nonsens av alltihop. Treenighetsläran är nonsens.

  Jesu ord behöver man inte ta emot, han dömer ingen, men ändå är det hans ord som kommer att fälla domen på den yttersta dagen.

  Det eviga livet enligt Jesus är att känna Fadern, den ende sanne Guden, och att känna den som han (den ende sanne Guden) har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:1-3)

  Två saker som, hör och häpna, de ”kristna” bestämt förnekar.

  1. Fadern för dem är inte den ende Guden, de har två till.

  2. Jesus var inte sänt av Gud, det var Gud själv som kom.

  Signaturen ”kyrksyster” vittnade på den här bloggen att: ”Om Gud skickade nån annan – ja, sin son eller sändebud – vore han ju sjuk på något vis. Jesu lidande och död kan inte förstås annat än genom att det är Gud själv som lider och dör. Vilken exlusivitet skulle Jesu lidande annars ha?”

 • Outsider, jag kunde inte sagt det så mycket bättre själv. :)

 • outsider,

  Jag håller med om att ditt resonemang är rimligt om man inte tror att Jesus är Gud och om man bara läser de Bibelord som du har valt ut.

  Men jag väljer att låta hela Bibeln berätta vem Jesus är och då framträder en större bild. Jag väljer att inte försöka bortförklara de Bibelord som visar att Jesus är Gud, eller kalla dem ”korrumperade” som du gör.

  Jag är hellre biblisk och ologisk än logisk och obiblisk.

 • SÅ,

  Måste och måste… Jag kanske tycker att treenighetsläran är ett bra sätt att förklara Bibelns budskap.

  Jag går i pension om 40 år. Jag tror inte du kommer lyckas hålla dig borta från att debattera så länge :)

 • outsider

  Försök inte att slicka mig SÅ, jag tar helt avstånd från MFS.

 • @Christian Mölk: ”Jag går i pension om 40 år. Jag tror inte du kommer lyckas hålla dig borta från att debattera så länge :) ”

  – … om 40 år har jag nog inga problem med att hålla mig borta från debatten. ;)

  Outsider, jag förstår att du är ovan vid att ta emot erkännanden, men jag delar gärna ut erkännanden till dem som skriver bra oavsett person och utan baktankar. De som har baktankar brukar jobba på bagerier. :)

 • outsider,

  Vad exakt är det du tycker är fel med MFS?

 • outsider

  Christian Mölk:

  Du har fått en bra chans till omvändelse. Det är ingen skamm att vända om, att låta bli är värre skamm.

  Om du på domedagen skulle bli konfronterad med Joh 17:3 eller Jesaja 45:5 eller 1 Tim 2:5, så kan du alltid kontra med Joh 1:1, Joh 1:18, Rom 9:5, 2 Thess 1:12, Tit 2:13, Heb 1:8, 2 Pet 1:1 och 1 Joh 5:20.

  Kom ihåg att använda de tillrättalagda versionerna, säg att du har aldrig hört talas om andra läsarter eller sett dem. Glöm inte den rätta kommateringen som gör tricket i Rom 9:5, och glöm inte stora och små bokstäver där de hjälper.

  Säg att det stod i Bibeln att Jesus är Gud och att han sade själv att man måste tro att han är jag ÄR för att bli frälst.

  Säg till Gud att JHVH betyder ”jag är”. Säg att det var Mikael Tellbe som lärde dig det, säg det även om det var lögn, det här är din sista chans, du måste kämpa med näbbar och klor!

  Blåneka att du har någonsin har läst Joh 20:31 eller Joh 17:3 eller 1 Tim 2:5. Säg att du är svensk, det kan hjälpa. Säg inte att du är pingstvän (Guds Ande är sanningens Ande, det skulle vara extra besvärande för en pingstvän som inte var i sanningen).

  Säg att du är katolik, och att du vördnar Gudsmodern extra mycket. Även Gud kan bli öm när någon börjar tala vackert om hans mor, Gudsmodern.

  Gör korstecknet. Säg Ave Maria.

  Om ingenting annat hjälper, be denna bön: ”O Holy father Athanasius,
like a pillar of orthodoxy you refuted the heretical nonsense of Arius
 by insisting that the Father and the Son are equal in essence.
O venerable father, beg Christ our God to save our souls.”

 • outsider,

  Jag behöver inte vänta till domedagen för att veta hur det går, jag är redan frälst.

 • outsider

  ”Vad exakt är det du tycker är fel med MFS?”

  Det kanske inte tillhör ämnet ”apostlarna predikade på grekiska”

  Jag har inget interesse att börja tjafsa om MFS. Deras patent är inte heller ny, den är till och med äldre än Treenigheten, det behandlas redan i Galaterbrevet! Treenigheten finns det ingenting om i hela Bibeln! Så MFS är en äldre kyrka (eller rättare sagt, irrlära) än den katolska, alltid något!

  MFS har försök uppfinna det gamla galaterhjulet på nytt, men det gick inte, de kunde inte komma fram till hur många bud av de sagda 613 man skulle följa. Först var det 291 (med vems tillåtelse?) sen försvann hela resonemanget i tomma intet. Det hela är bara en dum ”leka jude” gejm.

  De är helt enkelt oseriösa, ur judiskt, kristet, och rent bibliskt perspektiv, så det blir inte så värst mycket över till MFS, inte från mig i varje fall.

 • @outsider: ”…så det blir inte så värst mycket över till MFS, inte från mig i varje fall.”

  – Finns det något som det ”blir något över till” för dig? ;)

 • outsider

  SÅ:

  ”- Finns det något som det “blir något över till” för dig?”

  Inte just här, men det kanske finns bättre utdelning på andra ställen.

 • outsider

  Christian Mölk:

  Då har det blivit dags att säga hejdå:

  http://www.youtube.com/watch?v=mVTUBR9SlmI&feature=related

 • @outsider: ”Inte just här, men det kanske finns bättre utdelning på andra ställen.”

  – Säg till om du hittar nåt?

 • @outsider: ”Då har det blivit dags att säga hejdå”

  Ha det gott och Gud välsigne dig i dina teologiska funderingar.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.